Annons

Annons

Annons

Annons

Arboga

Insändare
Syrenen ger ingen betydande miljöeffekt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Detaljplaneförslaget för Syrenen, beläget mellan Ljungdalsvägen och Vasahallen, medför ingen miljöpåverkan, hävdar kommunen i sitt svar på en tidigare insändare.

Bild: Anders Brage

Annons

Svar på insändaren ”Trafikproblem om nya höghus byggs

I samband med att nya detaljplaner tas fram gör kommunen en undersökning enligt 6 kap 5 § Miljöbalken i samråd med länsstyrelsen i syfte att utreda om en verksamhet eller åtgärd kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Om planen antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Annons

Annons

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende exempelvis människors hälsa, mark, vatten, luft med mera. En undersökning gjordes för detaljplanen Syrenen och kommunens bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som gäller i hela landet. Arboga kommun ansvarar för att kontrollera att utomhusluften inte överskrider gränsvärdena (miljökvalitetsnormerna) för luftkvalitet. Kommunen gör luftmätningar en gång per år och resultatet rapporteras till Naturvårdsverket. Senaste luftmätningen gjordes 2021 och resultatet visar att vi ligger klart under gränsvärdena för luftkvalitet.

Kommunen arbetar för att möta utmaningar som befolkningsökningen och demografiska skriften ger upphov till. Det innebär bland annat att möta behovet av planlagd mark för bostäder, vård- och omsorg, skola, verksamheter med mera. Region Västmanland är den myndighet som ansvarar för folktandvården.

Vi på samhällsbyggnadsenheten utreder olika exploateringsalternativ på uppdrag av kommunstyrelsen. För att skapa en hållbar stadsutveckling behöver marken användas på ett så effektivt sätt som möjligt innan stadsgränserna utvidgas. Genom att lokalisera ny bebyggelse nära befintlig bebyggelsestruktur kan vi bevara värdefull mark såsom produktiv jordbruksmark samtidigt som vi minskar transportsträckor och bilberoendet. Det innebär fördelar för både miljön, ekonomin och invånarna.

Annons

Har du fler frågor om miljö och bebyggelse är välkommen att kontakta mig eller någon av mina andra kollegor på samhällsbyggnadsenheten.

Irfan Kozica

Exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsenheten, Arboga kommun.

Till toppen av sidan