Annons

Annons

Annons

Köping

Insändare
Insändare: Närmsta hamn är bästa hamn

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Intresset för trafikering i Mälaren ökar”, skriver insändaren och pekar på behovet av att staten nu skyndsamt levererar sin del av överenskommelsen i Mälarprojektet – och lagstiftningsvägen vrider konkurrensförutsättningarna rätt.

Bild: Lennart Ljung

Arbetet med Mälarprojektet pågår för fullt. Med det följer ansvar som projektets parter, staten, Västerås, Köping och Region Västmanland, ingått avtal om. Västerås och Köping är snart färdiga med sina omfattande investeringar. Statens del av projektet saknar däremot fortfarande en avgörande pusselbit för att nå full effekt – Hjulstabron. Eftersom Hjulstabron finns namngiven i avtalet med staten förutsätter vi nu att den tas med som finansierat objekt i ny nationell plan för transportsystemet 2022-2033.

Annons

Intresset för trafikering i Mälaren ökar. Tyvärr måste vi påminna staten om ytterligare en förutsättning i vårt avtal om Mälarprojektet. Redan 2009 pekade staten ut målsättningen med Mälarprojektet ”Den huvudsakliga åsyftade effekten är att sänka transportkostnaderna för företag som transporterar gods via hamnarna i Mälaren.” På EU och nationell nivå finns sedan länge mål för överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart. I snart tio år har vi genom Trafikverkets kapacitetsutredning haft kunskap om att nationen Sverige inte har råd att bygga den landinfrastruktur som vi behöver, varken nu eller framåt. För ett fungerande transportsystem och för möjligheterna att nå klimatmålen behöver vi därför på bästa sätt använda det vi redan har. Men då måste trafikslagen likställas. I dag är sjöfarten avgiftsfinansierad medan vägar och järnvägar starkt subventioneras. För trafiken på Mälaren tar det sig uttryck i absurda proportioner.

Annons

2020 var statens avgiftsuttag på handelssjöfarten till Mälarhamnar 60 Mkr, samtidigt som Mälarhamnars omsättning låg på 132 Mkr. Ett avgiftsuttag som sedan 2016 till i år kommer att ha haft en prisökning på 72 %. Under samma period har t.ex. tjänsteprisindex utvecklats med 7,1%. Det rimmar illa med statens åsyftade effekt med Mälarprojektet.

Sjöfarten är energieffektiv, men kan utvecklas för fossilfrihet och mindre utsläpp. Vi välkomnar därför pågående arbete med att fortsätta utveckla miljöincitamenten i sjöfarten. Men det måste kombineras med långsiktig tydlig politik och konkurrensneutralitet mellan trafikslagen.

Från styrelse och ledningen i Mälarhamnar vädjar vi till beslutsfattare på alla nivåer att gå från ord till handling avseende reella förutsättningar för en överflyttning. Vi ställer inte trafikslagen mot varandra. Alla behövs. Men för en väsentlig del av godsflödena är närmsta hamn bästa hamn.

Lars Kallsäby

ordförande Mälarhamnar AB

Anna Eriksson

vice ordförande Mälarhamnar AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan